dnes je 23.4.2021

Input:

Analýza znášaných rizík

22.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.140 Analýza znášaných rizík

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Nadnárodná skupina podnikov pri príprave transferovej dokumentácie vykonala podrobnú funkčnú analýzu vyrábaných produktov.


Je súčasťou funkčnej analýzy aj analýza rizík?

Odpoveď:

V zmysle smernice OECD funkčná analýza nie je úplná, pokiaľ nie sú identifikované a zohľadnené významné riziká, ktoré jednotlivé strany skúmanej transakcie nesú, pretože skutočné prijatie rizík ovplyvňuje ceny a ďalšie podmienky transakcie medzi prepojenými podnikmi. Na otvorenom trhu býva prevzatie zvýšeného rizika kompenzované zvýšením očakávaného výnosu, aj keď sa skutočný výnos môže alebo aj nemusí zvyšovať v závislosti od toho, do akej miery sú riziká skutočne realizované. Úroveň a prevzatie rizika sú teda ekonomicky relevantné vlastnosti, ktoré môžu hrať významnú úlohu pri určovaní výsledku analýzy transferového oceňovania.

Riziká sú nevyhnutne spojené s obchodnými činnosťami. Podniky vykonávajú obchodné činnosti pri hľadaní ziskových príležitostí, ale tieto príležitosti vytvárajú aj neistotu, ktorá na ceste k týmto príležitostiam bude buď vyššia, než sa očakávalo, alebo nebude generovať očakávané príjmy. Identifikácia rizika ide ruka v ruke s identifikáciou funkcií a aktív a je neoddeliteľnou súčasťou procesu identifikácie obchodných alebo finančných vzťahov medzi prepojenými podnikmi, ako aj presného vymedzenia transakcie alebo transakcií.

Nižšie uvádzame oblasti a riziká, ktoré môžu vznikať:

  • Riziko v oblasti výskumu a vývoja – zlyhanie investícií do vývoja a výskumu.

  • Trhové riziko – vplyvom nepriaznivých podmienok predaja, napr. zvýšená konkurencia na trhu, nepriaznivé podmienky dopytu na trhu, neschopnosť preniknúť na trh.

  • Riziko zásob – straty (škody) spojené so skladovaním zásob, výrobných vstupov a hotových výrobkov.

  • Záručné riziko – výrobky nezodpovedajú kvalitatívnym štandardom.

  • Riziko zodpovednosti za výrobok – výrobky nezodpovedajú všeobecne akceptovaným štandardom alebo dokonca spôsobujú ujmu na zdraví užívateľovi.

  • Kreditné riziko – odberateľ nezaplatí v dohodnutom termíne alebo nezaplatí vôbec.

  • Kurzové riziko – výrobné