dnes je 23.4.2021

Input:

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1 Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Ing. Alena Zábojová

Dokumentácia je zostavovaná za účelom zdokumentovania procesov ocenenia vzájomných kontrolovaných transakcií závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery a iných skutočností, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv. Dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách. Dokumentácia sa zostavuje vždy za konkrétne zdaňovacie obdobie.

Obsah dokumentácie závisí od okolností a podmienok jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ako aj od použitej metódy ocenenia. Podľa rozsahu sa dokumentácia člení na:

  1. Úplná dokumentácia
  2. Základná dokumentácia
  3. Skrátená dokumentácia
  4. V niektorých prípadoch je dokumentačná povinnosť splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov

Povinnosť viesť dokumentáciu má za cieľ umožniť pripravenosť daňového subjektu poskytnúť vysvetlenie a zdôvodnenie finančnej správe. Správca dane alebo finančné riaditeľstvo je v odôvodnených prípadoch oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie dokumentácie o transferovom oceňovaní v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Dokumentáciu daňovník predkladá v štátnom jazyku, pričom správca dane alebo finančné riaditeľstvo môže na základe žiadosti daňovníka povoliť aj predloženie dokumentácie aj v inom ako štátnom jazyku.

Dokumentácia sa vypracováva za každú kontrolovanú transakciu samostatne alebo spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií. Pričom skupina kontrolovaných transakcií predstavuje kontrolované transakcie, ktoré sú rovnakého druhu, vzájomne úzko prepojené transakcie alebo transakcie porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík. V dokumentácii sa uvedú aj dôvody zlúčenia transakcií do skupiny kontrolovaných transakcií.

Daňovník má tiež povinnosť predložiť dokumentáciu ako prílohu k žiadosti v prípadoch, keď žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy, o úpravu základu dane podľa § 17 ods. 6 ZDP alebo o začatie procedúry vzájomných dohôd.

Daňovník môže požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy ocenenia, t. j. jednej z tých, ktoré sú uvedené vyššie (ďalej len „rozhodnutie“). Žiadosť sa môže týkať jednostranného odsúhlasenia alebo odsúhlasenia na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Svoju žiadosť musí doručiť najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého sa odsúhlasená metóda ocenenia bude uplatňovať. Prílohou k žiadosti daňovníka je spracovaná úplná dokumentácia.

Vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia podlieha úhrade ..Ak ide o vydanie rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení použitia metódy ocenenia, poplatok je 10 000 eur a vo výške 30 000 eur, ak ide o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Rozhodnutie o odsúhlasení použitia metódy ocenenia, v ktorom správca dane vyhovie žiadosti daňovníka, sa vydáva najviac na päť zdaňovacích období. Ak daňovník v svojej novej žiadosti podanej 60 dní pred uplynutím lehoty uvedenej v Rozhodnutí preukáže, že nedošlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo vydané predchádzajúce Rozhodnutie, správca dane môže vydať rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia najviac na päť ďalších zdaňovacích období.

V prípade, že nenastane žiadna zmena, žiadne nové skutočnosti ovplyvňujúce spôsob ocenenia kontrolovaných transakcií, daňovník nemusí dokumentáciu za príslušné zdaňovacie