dnes je 27.1.2021

Input:

Dokumentácia o transferovom oceňovaní pre účely slovenského daňového konania

1.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 Dokumentácia o transferovom oceňovaní pre účely slovenského daňového konania

Michal Jelínek

Ako už bolo spomenuté vyššie, dokumentácia o transferovom oceňovaní je pre slovenských daňových poplatníkov povinná, pričom za jej nepredloženie správcovi dane hrozí pokuta do výšky 3 000 EUR. Navyše jej absencia môže v mnohých prípadoch viesť k fatálnym následkom počas daňovej kontroly. Medzinárodné prieskumy a štatistiky ukazujú, že pre nadnárodné skupiny podnikov je transferové oceňovanie najzávažnejším problémom v daňovej oblasti a daňové postihy z titulu transferového oceňovania patria k tým najvyšším. Preto spoločnosti, ktoré realizujú veľkú alebo dokonca prevažnú časť svojich obchodných transakcií so závislými osobami, by mali dokumentáciou o transferovom oceňovaní disponovať bez ohľadu na zákonnú či inú povinnosť. Absencia dokumentácie o transferovom oceňovaní ako dôkazného prostriedku v daňovom konaní mnohokrát vyústi v neunesení dôkazného bremena zo strany daňovníka a k pomerne ľahkému postihu zo strany správcu dane. Štatutárne orgány spoločností dnes už dokumentáciu o transferovom oceňovaní nevnímajú len ako splnenie niektorého z administratívnych požiadaviek štátnej správy, ale skôr ako spôsob pokrytia daňových rizík a, samozrejme, tiež rizík súvisiacich s riadením spoločnosti.

Pre tieto účely by mali disponovať dokumentáciou o transferovom oceňovaní v rozsahu špecifickej dokumentácie. Všeobecnú dokumentáciu, t. j. masterfile, slovenskí daňoví poplatníci počas daňových kontrol príliš nevyužijú. Ako bolo uvedené vyššie, všeobecná dokumentácia slúži predovšetkým na zjednotenie informácií o skupine, jej histórii, jej obchodných stratégiách a pod. Materfile materské spoločnosti vypracovávajú preto, aby tieto údaje v ucelenej podobe odovzdali jednotlivým dcérskym spoločnostiam. Všeobecná dokumentácia by mala predovšetkým vo všeobecnej rovine popísať výrobno-dodávateľský reťazec v skupine a špecifikovať úlohu každého článku v tomto reťazci. Jej úlohou už ale nie je preukazovať bežný charakter cien či ziskovosti jednotlivých podnikov v skupine a hľadať argumenty pre ich obhajobu. Ak sa má masterfile zaoberať preukazovaním súladu princípu nezávislého vzťahu pri jednotlivých vnútro-skupinových transakciách, potom by sa to malo týkať tých transakcií, ktoré vychádzajú práve od materskej spoločnosti.

Ak materská spoločnosť poskytuje svojim dcérskym spoločnostiam manažérske služby, bolo by vhodné, aby spôsob stanovenia ceny za tieto manažérske služby vo všeobecnej dokumentácii opísala a podoprela argumentáciou o súlade tejto cenotvorby s princípom nezávislého vzťahu, najčastejšie formou porovnávacej analýzy. Podobne, ak materská spoločnosť účtuje svojim dcérskym spoločnostiam licenčné poplatky za ochranné známky či iný nehmotný majetok, dalo by sa očakávať, že masterfile bude obsahovať benchmarkovú analýzu potvrdzujúcu skutočnosť, že výška licenčného poplatku bola stanovená v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Bolo by ale veľmi zvláštne a ojedinelé, ak by napr. materská spoločnosť z Nemecka vytvorila masterfile pre jej ovládanú skupinu podnikov pôsobiacich v strednej a východnej Európe a v rámci tejto všeobecnej dokumentácie obhajovala ceny dohodnuté medzi českou a slovenskou dcérskou spoločnosťou.

Pravdepodobne sa nájdu také skupiny, ktoré masterfile budú koncipovať ako všeobecnú dokumentáciu určenú pre každý podnik v skupine. Ostatne Kódex je v tomto ohľade nie celkom jednoznačný a prístupy k tvorbe masterfile sa líšia nielen krajiny od krajiny, ale doslova spoločnosť od spoločnosti. Ale je zrejmé, že preukazovanie, či bol základ dane (a teda aj transferové ceny)