dnes je 23.4.2021

Input:

Metódy transferového oceňovania

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1 Metódy transferového oceňovania

Ing. Alena Zábojová

Na zistenie rozdielu podľa § 17 ods. 5 ZDP sa používajú metódy uvedené v § 18 ods. 2 alebo 3 ZDP, alebo ich vzájomná kombinácia, alebo iné metódy, ktorých použitie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Ustanovenie § 18 ods. 2 ZDP vymedzuje metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny a ktoré nazývame aj tradičné transakčné metódy. K tradičným transakčným metódam patrí:

  • metóda nezávislej trhovej ceny

  • metóda následného predaja

  • metóda zvýšených nákladov

V ustanovení § 18 ods. 3 ZDP sú uvedené metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku, sú to transakčné ziskové metódy. Transakčnými ziskovými metódami sú:

  • metóda delenia zisku

  • metóda čistého obchodného rozpätia.

Okrem toho, že tieto metódy sú popísané v ZDP obsahovú náplň a použitie metód transferového oceňovania upravuje aj Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní (ďalej len Smernica). Smernica je považovaná za všeobecne uznávaný doplnkový výkladový prostriedok k článku 9 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia v zmysle Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.

Smernica reprezentuje medzinárodne dohodnuté (schválené) princípy a poskytuje návod pre aplikáciu princípu nezávislého vzťahu. Smernica OECD o transferovom oceňovaní bola publikovaná MF SR vo Finančnom