dnes je 27.1.2021

Input:

Neplnenie povinností pri transferovom oceňovaní

25.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.135 Neplnenie povinností pri transferovom oceňovaní

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Spoločnosť AXIETA, a. s., má povinnosť viesť za rok 2019 za niektoré transakcie základnú a za niektoré transakcie skrátenú dokumentáciu v zmysle usmernenia MF SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu transferovej dokumentácie.


Otázka:

Spoločnosť AXIETA, a. s., k dnešnému dňu dokumentáciu ešte nemá spracovanú. Hrozia jej za to nejaké pokuty?

Odpoveď:

Pokiaľ ide o transferové oceňovanie, tak v súvislosti s ním sa daňovník môže dopustiť niekoľko správnych deliktov, za ktoré mu môže byť uložená pokuta. Mnohé z týchto pokút sú ukladané len ako nepriamy dôsledok porušenia povinností v transferovom oceňovaní (napríklad nesprávne vyplnené údaje v daňovom priznaní k dani z príjmov).

Priamymi pokutami za transferové oceňovanie sú hlavne:

  • pokuta za nevykonanie úpravy základu dane z príjmov alebo daňovej straty,

  • pokuta za nesprávne vykonanú korešpondujúcu úpravu základu dane z príjmov,

  • pokuta za nevypracovanie transferovej dokumentácie.

Veľmi vysoké pokuty môžu vyplynúť z porušenia prvých dvoch spomínaných povinností, kedy v zásade v dôsledku transferového oceňovania daňovník zaplatí nižšiu daň z príjmov, než by mal, čo je jeden z najzávažnejších správnych deliktov.

V tomto prípade ide o spáchanie správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. e) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Za tento delikt môže byť uložená pokuta vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne zo sumy, o ktorú správca dane zvýšil rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní daň uvedenú v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %, pokuta sa uloží vo výške 10 % ročne zo sumy, o ktorú správca dane zvýšil rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní daň uvedenú v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní.