dnes je 27.1.2021

Input:

Organizačná zložka a zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra v roku 2019

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.9 Organizačná zložka a zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra v roku 2019

Ing. Marcela Bošková, ACCA, daňová poradkyňa a riaditeľka poradenskej spoločnosti A&T solutions

Právnické osoby musia do konca roka 2019 zapísať  do Obchodného registra svojich konečných užívateľov výhod. Majú túto povinnosť aj organizačné zložky zahraničných firiem zapísaných v Obchodnom registri?

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení zákona č. 52/2018 Z. z. sa údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisujú pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

V zmysle § 21 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sú právnickými osobami však aj zahraničné osoby (fyzické a právnické) so sídlom mimo územia SR. Tie môžu na území SR podnikať vtedy,