dnes je 23.4.2021

Input:

Povinnosť transferovej dokumentácie za zdaňovacie obdobie roku 2019 a nasledujúcich

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3 Povinnosť transferovej dokumentácie za zdaňovacie obdobie roku 2019 a nasledujúcich

Ing. Alena Zábojová

Úplná, základná a skrátená dokumentácia sa za rok 2021 vedie podľa usmernenia MF SR č. MF/019153/2018-724 (ďalej len usmernenie), ktoré stanovuje okruh daňovníkov, ako aj to, aký druh dokumentácie majú viesť.

Usmernenie stanovuje nasledovné typy dokumentácie transferového oceňovania:

1. Úplná dokumentácia, ktorá obsahuje všeobecnú dokumentáciu a špecifickú dokumentáciu.

2. Základná dokumentácia, ktorá obsahuje všeobecnú dokumentáciu a špecifickú dokumentáciu.

3. Skrátená dokumentácia má formu tlačiva, ktoré je uvedené ako príloha k usmerneniu.

Všeobecná dokumentácia pri úplnej a základnej dokumentácii obsahuje informácie o skupine spoločností (zostavuje sa na úrovni materských spoločností).

Špecifická dokumentácia pri úplnej a základnej dokumentácii obsahuje informácie o daňovníkovi a jeho kontrolovaných transakciách.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE VEDENIE DOKUMENTÁCIE TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA (ďalej len TO)

Všeobecné zásady pre vedenie dokumentácie transferového oceňovania boli jednak prevzaté z predchádzajúcich usmernení a sú súčasťou aj usmernenia vydaného v roku 2018. Zároveň toto usmernenie obsahuje aj nové všeobecné zásady, ktoré sú v texte označené ako „NOVÉ”. Nižšie uvádzame tieto zásady:

 • Dokumentácia TO sa vedie za príslušné zdaňovacie obdobie.

 • Pravidlá pre obsah a rozsah dokumentácie uvedené v usmernení MF SR - určujúce pre typ dokumentácie v konkrétnom zdaňovacom období.

 • Ak sa informácie všeobecnej a špecifickej dokumentácie navzájom prelínajú, uvedú sa v dokumentácii len raz.

 • Ak daňovník, ktorý vedie základnú dokumentáciu, musí v určitých prípadoch predložiť úplnú dokumentáciu [napr. pri žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 ZDP ], všeobecná dokumentácia k úplnej dokumentácii TO nahradí všeobecnú dokumentáciu k základnej dokumentácii.

 • Dokumentáciu TO daňovník má viesť priebežne (pred realizáciou transakcie), najneskôr však pred podaním daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

 • Dokumentáciu TO je potrebné priebežne aktualizovať (na ročnej báze, resp. aktualizácia benchmarku každé 3 roky, ak nedošlo k zmene podmienok TO).

 • Rozsah všetkých typov dokumentácie v usmernení MF SR je považovaný za minimálny.

 • Správca dane môže vyzvať daňovníka na predloženie ďalších údajov a informácií, ktoré sú potrebné na preukázanie súladu stanovených cien s princípom nezávislého vzťahu.

 • Významnosť transakcie - zákon o účtovníctve alebo koncepčný rámec IAS/IFRS (aj pre FO - podnikateľov alebo iné subjekty, ktorí nevedú účtovníctvo).

 • Informácia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa.

 • Skupina kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť: rovnakého druhu a uzatvorené za porovnateľných podmienok, alebo vzájomne úzko prepojené a vzájomne podmienené, alebo porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík. Zlúčenie transakcií - len pre vyššiu vypovedaciu hodnotu dokumentácie. V dokumentácii TO sa zlúčenie transakcií do skupiny transakcií musí vždy zdôvodniť!

 • Daňovník sa v dokumentácii TO môže odvolať na informácie, ktoré už uviedol v dokumentácii TO za predchádzajúce zdaňovacie obdobia vtedy, ak nedošlo k zmenám, ktoré by ovplyvnili TO.

 • Daňovník nepripravuje dokumentáciu TO k transakciám, ktoré nemajú vplyv na základ dane z príjmov daňovníka.


Toto pravidlo sa uplatní napr. pri transakciách, ktoré sú síce predmetom dane z príjmov, ale sú od dane z príjmov oslobodené (napr. príjmy daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie a majú príjmy z hlavnej činnosti oslobodené od dane z príjmov). Príkladom na transakciu neovplyvňujúcu základ dane môže byť aj to, keď spoločník (alebo konateľ) spoločnosti s ručením obmedzeným poskytne tejto spoločnosti bezúročnú pôžičku. Keďže táto pôžička neovplyvní základ dane spoločnosti (nie sú účtované žiadne náklady ani výnosy), táto transakcia sa nemusí uvádzať v transferovej dokumentácii aj napriek tomu, že ide o kontrolovanú transakciu medzi závislými osobami.

 • Pri finančných transakciách sa pri posudzovaní významnosti a hodnoty transakcií pre určenie typu dokumentácie, ktorú má daňovník viesť, t. j., či sa ho týka vyplnenie daňového priznania, skrátená dokumentácia, základná dokumentácia alebo úplná dokumentácia, vychádza z najvyššej hodnoty istiny alebo podkladového aktíva v rámci príslušného zdaňovacieho obdobia.

 • Pri vymedzenom okruhu daňovníkov je dokumentačná povinnosť považovaná za splnenú riadne vyplneným daňovým priznaním k dani z príjmov v častiach týkajúcich sa závislých osôb.

 • Ak na splnenie dokumentačnej povinnosti daňovníkovi postačuje riadne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu B (fyzická osoba) alebo tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (právnická osoba) v častiach, ktoré sa týkajú transakcií závislých osôb, ale daňovník tieto časti nevyplní, po výzve správcu dane bude musieť predložiť skrátenú dokumentáciu transferového oceňovania, ktorou sa rozumie vyplnenie prílohy k usmerneniu č. MF/019153/2018-724 Prehľad transakcií so závislými osobami.

 • Definovanie cezhraničnej transakcie pre účely usmernenia – t. j. transakcia, ktorej sa zúčastňuje jeden alebo viacero závislých osôb, ktoré nie sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo jedna alebo viacero stálych prevádzkarní daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí.

 • Definovanie tuzemskej transakcie pre účely usmernenia – t. j. transakcia, ktorej sa zúčastňujú len daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo stále prevádzkarne daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené na území Slovenskej republiky.

K predkladaniu dokumentácie TO je potrebné uviesť ešte nasledovné skutočnosti:

 • Správnosť TO daňovníkom preveruje pri daňovej kontrole správca dane (daňové úrady)/FR SR.

 • Daňovník je povinný predložiť dokumentáciu TO správcovi dane/FR SR v lehote do 15 dní od doručenia výzvy na jej predloženie, v odôvodnených prípadoch aj mimo daňovej kontroly.

 • Daňovník predkladá dokumentáciu TO v slovenskom jazyku - správca dane/FR SR môže na žiadosť daňovníka povoliť predloženie v inom jazyku.

 • Výzva na predloženie dokumentácie TO za práve uplynulé zdaňovacie obdobie môže byť daňovníkovi zaslaná najskôr prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto obdobie. To znamená, že keď bude mať daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 do 30. 6. 2022, daňový úrad mu môže výzvu poslať najskôr 1. 7. 2022.

 • Nerešpektovanie výzvy správcu dane na predloženie dokumentácie môže byť sankcionované v rozmedzí od 30,00 do 3 000,00 €, a to aj opakovane (§ 154 a § 155 ZSD - daňového poriadku).

 • Povinnosť uchovávať dokumentáciu TO do uplynutia lehoty pre zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 18 ods. 12 ZDP, § 69 zákona č. 563/2009 Z. z.).

 • Povinnosť daňovníka predložiť dokumentáciu TO podľa § 18 ods. 13 ZDP nastáva v nasledovných prípadoch:

 • v prípade žiadosti o odsúhlasenie metódy TO podľa § 18 ods. 4 ZDP,

 • v prípade žiadosti o korešpondujúcu úpravu základu dane,

podľa § 17 ods. 6 ZDP:

 • pri začatí procedúry vzájomných dohôd (MAP).

ÚPLNÁ DOKUMENTÁCIA

Povinnosť viesť úplnú dokumentáciu TO majú daňovníci o nasledovných transakciách:

 • o významných cezhraničných kontrolovaných transakciách, ak sú povinní vykazovať výsledok hospodárenia podľa IAS/IFRS,

 • o cezhraničnej kontrolovanej transakcii/skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak jej hodnota presiahla 10 000 000,00 €,

 • o významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami z nezmluvných štátov (podľa § 2 písm. x) ZDP),

 • ak žiadajú o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 ZDP,

 • ak žiadajú o úpravu základu dane podľa § 17 ods. 6 ZDP (vo vzťahu k cezhraničným kontrolovaným transakciám),

 • ak žiadajú o začatie procedúry vzájomných dohôd (riešenie sporov týkajúcich sa zdanenia),

 • ak uplatňujú úľavu na dani podľa § 30a ZDP (príjemca investičnej pomoci podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) – o významných cezhraničných kontrolovaných transakciách.

Pri úplnej dokumentácii je obsah všeobecnej dokumentácie nasledovný:

 • Identifikácia a právna forma jednotlivých členov skupiny závislých osôb (ďalej „skupina”), popis organizačnej a vlastníckej štruktúry (organizačná schéma s vyznačením vzájomných vzťahov) vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

 • Popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie skupiny.

 • Hlavné faktory ziskovosti skupiny (finančná a riziková analýza).

 • Popis dodávateľsko-odberateľského reťazca a trhov piatich najvýznamnejších kategórií výrobkov alebo služieb v skupine (ak ich je menej ako päť, daňovník uvedie všetky kategórie výrobkov alebo služieb).

 • Popis dodávateľsko-odberateľského reťazca služieb a trhov kategórií výrobkov alebo služieb v skupine, ktoré predstavujú viac ako 5 % obratu celej skupiny.

 • Zoznam a stručný popis významných dohôd o službách v skupine (okrem služieb VaV) a spôsob ich ocenenia.

 • Stručný popis funkcií, rizík a aktív jednotlivých členov skupiny + zmeny v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

 • Popis významných zmien v štruktúre skupiny, významných akvizícií alebo predajov častí skupiny.

 • Popis celkovej stratégie skupiny pri vytváraní, držbe a využívaní nehmotných aktív (je potrebné uviesť aj lokality, kde sa nachádzajú hlavné zariadenia VaV a z ktorých sú činnosti výskumu a vývoja riadené).

 • Zoznam významných položiek alebo kategórií nehmotných aktív v skupine, + pri každom významnom aktíve je potrebné uviesť aj aktíva vlastníka.

 • Zoznam významných dohôd k nehmotným aktívam v skupine + dohody o príspevkoch na náklady, licenčné dohody a dohody o poskytovaní služieb vo VaV.

 • Všeobecný popis spôsobu tvorby cien kontrolovaných transakcií s nehmotnými aktívami v skupine.

 • Všeobecný popis významných zmien vlastníctva nehmotných aktív v skupine + identifikácia členov skupiny a odplata za tieto aktíva.

 • Všeobecný popis spôsobu financovania skupiny + významné dohody o financovaní nezávislými stranami.

 • Identifikácia členov skupiny, ktorí vykonávajú centralizovanú činnosť v oblasti financovania.

 • Všeobecný popis spôsobu tvorby ceny vo finančných transakciách skupiny.

 • Konsolidované finančné výkazy skupiny za príslušné zdaňovacie obdobie, ak boli vyhotovené do času predloženia dokumentácie.

 • Zoznam a stručný popis kontrolovaných transakcií, pre ktoré boli daňovníkovi vydané rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 ZDP a záväzné daňové stanoviská k rozdeleniu ziskov v skupine (V SR sa takéto záväzné stanoviská nevydávajú).

 • Iné relevantné informácie.

Pri úplnej dokumentácii je obsah špecifickej dokumentácie nasledovný:

 • Identifikácia a právna forma daňovníka, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry, identifikácia organizačných jednotiek/útvarov v štruktúre skupiny závislých osôb, ktorým priamo podliehajú členovia vedenia daňovníka, prípadné zmeny v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

 • Popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka, popis zmien v štruktúre podnikateľskej činnosti vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím alebo popis presunov nehmotných aktív v príslušnom alebo predchádzajúcom zdaňovacom období.

 • Ku každej kontrolovanej transakcii/skupine kontrolovaných transakcií, ktoré spadajú pod úplnú dokumentáciu, je potrebné uviesť/zdokladovať:

  • popis a okolnosti kontrolovanej transakcie/skupiny kontrolovaných transakcií,

  • zoznam závislých osôb, s ktorými daňovník uskutočnil kontrolovanú transakciu/skupinu kontrolovaných transakcií s ich hodnotou vo finančnom vyjadrení za príslušné zdaňovacie obdobie,

  • kópiu zmluvy ku kontrolovanej transakcii/skupine kontrolovaných transakcií,

  • stručný popis funkcií, rizík a aktív v kontrolovanej transakcii/skupine kontrolovaných transakcií,

  • popis použitej metódy TO a zdôvodnenie jej výberu,

  • výber testovanej strany pre účely analýzy porovnateľnosti a zdôvodnenie jej výberu,

  • interné porovnateľné transakcie, externé porovnateľné transakcie alebo údaje o transakciách nezávislých osôb, popis zdrojov a metódy získavania údajov, analýza porovnateľnosti (faktory porovnateľnosti kontrolovaných transakcií s nekontrolovanými transakciami, charakteristiky majetku alebo služby, analýza funkcií, zmluvné podmienky, ekonomické prostredie, špecifické obchodné stratégie),

  • popis prípadných úprav porovnateľnosti,

  • zdôvodnenie súladu transferových cien s princípom nezávislého vzťahu,

  • zhrnutie finančných informácií, ktoré daňovník využil pri konkrétnej metóde TO a popis ich väzby na údaje v účtovnej závierke daňovníka,

  • kópia rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 ZDP vydaného kompetentným orgánom v zahraničí.

 • Ďalšie relevantné informácie.

ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA

Ak kontrolované transakcie daňovníkov nespadajú pod úplnú dokumentáciu, vedú základnú dokumentáciu:

 • o významných cezhraničných kontrolovaných transakciách, ak dosiahnu celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie nad 8 000 000,00 €,

(V prípade stálej prevádzkarne sa hodnota nad 8 000 000,00 € vzťahuje na celkové ročné príjmy priraditeľné tejto stálej prevádzkarni v súlade s princípom nezávislého vzťahu, ktorá v takomto prípade bude tiež viesť základnú dokumentáciu o významných cezhraničných kontrolovaných transakciách.)

 • o cezhraničnej kontrolovanej transakcii/skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak hodnota kontrolovanej transakcie/skupiny cezhraničných kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000,00 €,

 • o významných tuzemských kontrolovaných transakciách, ak uplatňujú úľavu na dani podľa § 30a ZDP(príjemca investičnej pomoci podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

 • o nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu (podľa § 2 písm. x) ZDP).

Pri základnej dokumentácii je obsah všeobecnej dokumentácie nasledovný:

 • Identifikácia a právna forma jednotlivých členov skupiny závislých osôb (ďalej „skupina”), popis organizačnej a vlastníckej štruktúry (organizačná schéma s