dnes je 23.4.2021

Input:

Predloženie transferovej dokumentácie správcovi dane za rok 2020

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4 Predloženie transferovej dokumentácie správcovi dane za rok 2020

Ing. Peter Horniaček, Ing. Alena Zábojová

O požitej metóde transferového oceňovania (ďalej len „TO“) je podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP) daňovník povinný viesť dokumentáciu, t. j. transferovú dokumentáciu. Jej minimálny obsah je počnúc rokom 2015 stanovovaný v usmerneniach Ministerstva Financií SR. Aktuálne je platné usmernenie MF SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 ZDP.

Predloženie transferovej dokumentácie správcovi dane a jej uchovávanie

Transferová dokumentácia sa musí vypracovať za každú kontrolovanú transakciu samostatne, príp. spoločne za skupinu transakcií. Spravidla sa vedie za príslušné zdaňovacie obdobie, a ak nepríde k zmenám s vplyvom na ocenenie kontrolovaných transakcií, v dokumentácii uvedené údaje môžu ostať v platnosti aj na ďalšie obdobie.

Podľa § 18 ods. 11 ZDP platí, že správnosť použitia metódy ocenenia a vyčíslenia rozdielu podľa § 17 ods. 5 ZDP preveruje správca dane alebo finančné riaditeľstvo pri daňovej kontrole.

Daňovník je povinný predložiť transferovú dokumentáciu správcovi dane v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane alebo finančného riaditeľstva. Z uvedeného teda vyplýva, že transferovú dokumentáciu za príslušné zdaňovacie obdobie nepredkladá daňovník správcovi dane spolu s daňovým priznaním, ale až pri daňovej kontrole, resp. na výzvu správcu dane. V znení § 18 ods. 11 ZDP sa stanovuje možnosť správcu dane, resp. finančného riaditeľstva vyžiadať si transferovú dokumentáciu za príslušné zdaňovacie obdobie, a to až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Účelom tejto úpravy, požadovať dokumentáciu za príslušné zdaňovacie obdobie až po jeho ukončení, je znížiť administratívnu záťaž daňovníkov, nakoľko transferové ceny, premietnuté v transferovej dokumentácii, majú byť premietnuté v podanom daňovom priznaní.

Transferová dokumentácia:

- sa predkladá v štátnom jazyku a predloženie v inom ako štátnom jazyku je možné len na základe žiadosti daňovníka podanej správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu,

- sa uchováva počas obdobia práva vyrubiť daň podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Odsúhlasenie metódy ocenenia správcom dane a predloženie transferovej dokumentácie

Medzinárodne používaná skratka „APA“ (advance pricing agreement) znamená odsúhlasenie určitej metódy transferového oceňovania príslušnou daňovou správou, resp. daňovými správami viacerých štátov na základe žiadosti daňovníka, a to ešte pred uskutočnením obchodnej transakcie. Od 1. 1. 2017 prišlo k úpravám v procese podávania žiadosti daňovníka o odsúhlasenie konkrétnej metódy ocenenia a jej schvaľovania.

Požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia je právom daňovníka. Daňovník má povinnosť priložiť ako prílohu žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia úplnú transferovú dokumentáciu. Proces odsúhlasenia metódy ocenenia ustanovuje § 18 ods. 4 ZDP a nasledujúce:

- daňovník môže písomne požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy, a to v lehote najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého by sa odsúhlasená metóda ocenenia mala uplatňovať,

- spätne za predchádzajúce zdaňovacie obdobia správca dane metódu ocenenia neodsúhlasuje,

- rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia sa vydáva najviac na 5 zdaňovacích období,

- v prípade zmeškania lehoty správca dane nezačne konať (žiadosť sa považuje za nepodanú) a vráti poplatok, ktorý bol súčasťou žiadosti,

- ak správca dane súhlasí s konkrétnou metódou ocenenia pri bilaterálnej APA a kompetentné orgány štátov sa nedohodnú na uzatvorení bilaterálnej APA, nie je potrebné opätovne žiadať o odsúhlasenie unilaterálnej APA a platiť znova poplatok,

- ak bude správca dane aj po rokovaní s príslušným orgánom štátu súhlasiť s metódou navrhnutou daňovníkom, vydá rozhodnutie o jednostrannom odsúhlasení