dnes je 23.4.2021

Input:

Skrátená transferová dokumentácia (vo forme internej smernice)

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1 Skrátená transferová dokumentácia (vo forme internej smernice)

Ing. Alena Zábojová


(Uvedený vzor skrátenej transferovej dokumentácie je použiteľný pre zdaňovacie obdobie roku 2017, ako aj pre rok 2018. V roku 2018 možno už využiť aj zostavenie skrátenej dokumentácie vo forme prílohy k usmerneniu MF SR č. MF/019153/2018-724. Nižšie uvedený vzor skrátenej dokumentácie v našich materiáloch zachovávame z dôvodu toho, že ak daňovník z akýchkoľvek dôvodov nemal za rok 2017 spracovanú transferovú dokumentáciu, musí postupovať ešte podľa usmernenia MF SR č. MF/014283/2016-724). Vzhľadom na to, že rok 2017 môže byť daňovou správou kontrolovaný až do roku 2023, stále bude uvedený vzor aktuálny).

Na stiahnutie

Názov organizácie:    
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Prílohy:    


   Útvar / oddelenie Meno Dátum Podpis 
Prac. zaradenie 
Vypracoval:             
Pripomienkoval:             
               
               
Schválil:             


Účinnosť internej smernice od Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1. 1. 20XX)  
Účinnosť internej smernice do Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX) jej účinnosť sa nemusí viazať na účtovné obdobie 

LEGISLATÍVNA ÚPRAVA:

Transferové oceňovanie je v slovenskej legislatíve upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) v nasledujúcich paragrafoch:

 • - § 2 písm. n), o), p) a r) ZDP – tu sa nachádzajú základné pojmy ako závislá osoba, ekonomické alebo personálne prepojenie, iné prepojenie,
 • - § 17 ods. 5 ZDP upravuje povinnosť zvýšenia základu dane o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami,
 • - § 18 ZDP – stanovuje princíp nezávislého vzťahu, metódy transferového oceňovania, možnosť daňového subjektu požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania a dokumentačnú povinnosť.

Dokumentačná povinnosť je bližšie špecifikovaná v usmernení MF SR č. MF/014283/2016-724). – o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 ZDP (ďalej len usmernenie MF SR).

Problematika je ďalej rozpracovaná aj v Metodických pokynoch a Informáciách FR SR.

Transferové oceňovanie v nadnárodnej legislatíve je upravené v nasledovných predpisoch:

 • - Smernica OECD o transferovom oceňovaní publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1997, č. 20/1999 a č. 3/2002.
 • - Arbitrážna konvencia EÚ – Dohovor 90/436/EHS z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov.
 • - Uznesenie Rady EÚ č. 2006/C 176/01 tzv. Kódex správania pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre pridružené podniky v EÚ.

DEFINOVANIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Povinnosť upraviť základ dane závislej osoby o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných kontrolovaných transakciách závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery odlišujú od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných nekontrolovaných transakciách, pričom tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu, je stanovená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pri určení tohto rozdielu sa použije postup podľa § 18 ZDP.

Kontrolovanou transakciou sa rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely.

Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy vždy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu.

Pri zisťovaní rozdielu, o ktorý sa ceny pri kontrolovaných transakciách závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery odlišujú od cien používaných medzi nezávislými osobami pri porovnateľných nekontrolovaných transakciách sa použije niektorá z metód transferového oceňovania stanovená v § 18 ods. 2 ZDP (metódy vychádzajúce z porovnávania cien) alebo v § 18 ods. 3 ZDP (metódy vychádzajúce z porovnávania zisku) alebo ich vzájomná kombinácia. Uvedené metódy sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu, ktorý je založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v právnych alebo iných obdobných vzťahoch medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných právnych alebo obdobných vzťahoch za porovnateľných podmienok.

Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny, sú nasledovné:

 • Metóda nezávislej trhovej ceny – porovnáva sa cena prevodu majetku alebo služby dohodnutá medzi závislými osobami s porovnateľnou nezávislou trhovou cenou dohodnutou medzi nezávislými osobami; porovnáva sa najprv interná nezávislá cena, ak neexistuje, potom externá nezávislá cena.

 • Metóda následného predaja - cena prevodu majetku nakúpeného závislou osobou sa prepočíta na nezávislú trhovú ceny z ceny, za ktorú závislá osoba majetok opätovne predáva nezávislej osobe, zníženej o obvyklú výšku obchodného rozpätia porovnateľných nezávislých predajcov.

 • Metóda zvýšených nákladov – nezávislá trhová cena sa vypočíta zo skutočných priamych a nepriamych nákladov majetku alebo služby prevádzanej medzi závislými osobami, zvýšených o sumu cenovej prirážky uplatňovanej tým istým dodávateľom vo vzťahu k nezávislým osobám alebo o sumu cenovej prirážky, ktorú by uplatňovala nezávislá osoba v porovnateľnom obchode za porovnateľných podmienok.

Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku, sú nasledovné:

 • Metóda delenia zisku – vychádza z takého delenia predpokladaného zisku dosiahnutého závislými osobami, aké by očakávali nezávislé osoby pri spoločnom podnikaní pri dodržaní princípu nezávislého vzťahu.

 • Metóda čistého obchodného rozpätia – zisťuje výšku ziskovej prirážky z obchodného vzťahu medzi závislými osobami vo vzťahu k nákladom, tržbám alebo inej základni, ktorú porovnáva so ziskovou prirážkou používanou vo vzťahu k nezávislým osobám.

Pri porovnávaní sa zohľadňujú najmä činnosti vykonávané porovnateľnými osobami, a to ich výroba, montážne práce, výskum a vývoj, nákup a predaj a podobne, rozsah ich podnikateľských rizík, vlastnosti predávaného majetku alebo služby, dohodnuté zmluvné podmienky, ekonomické prostredie trhu, ako aj obchodná stratégia. Podmienky sú vzájomne porovnateľné, ak medzi nimi nie je zásadný rozdiel alebo ak možno vplyv tohto rozdielu eliminovať.

O použitej metóde transferového oceňovania je daňovník v zmysle § 18 ods. 1 ZDP povinný viesť transferovú dokumentáciu. Účelom transferovej dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia vzájomných obchodných vzťahov daňovníka vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery (ďalej len kontrolované transakcie) a iné skutočnosti, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv. Dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách. Pravidlá určenia rozsahu dokumentácie sa uplatnia vždy na konkrétne zdaňovacie obdobie, v ktorom sú podmienky pre jednotlivé typy dokumentácie riadne splnené.

V zmysle § 18 ods. 6 ZDP správnosť použitia transferovej metódy a vyčíslenia rozdielu v základe dane podľa § 17 ods. 5 ZDP preveruje správca dane alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky pri daňovej kontrole, pričom vychádzajú z princípu nezávislého vzťahu, z použitej metódy a z analýzy porovnateľnosti ocenenia. Správca dane alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je v odôvodnených prípadoch oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie transferovej dokumentácie podľa § 18 ods. 1 ZDP. Daňovník je povinný predložiť transferovú dokumentáciu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane alebo Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, pričom túto výzvu pri transferovej dokumentácii pre príslušné zdaňovacie obdobie možno zaslať najskôr prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ZDP. Dokumentáciu daňovník predkladá v štátnom jazyku, pričom správca dane alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky môže na základe žiadosti daňovníka povoliť predloženie dokumentácie aj v inom ako štátnom jazyku.

Obsah transferovej dokumentácie o použitej metóde stanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky osobitným predpisom, ktorým je usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 ZDP. V zmysle tohto predpisu vedú daňovníci skrátenú transferovú dokumentáciu, základnú transferovú dokumentáciu alebo úplnú transferovú dokumentáciu.

Daňovníkmi, ktorí vedú skrátenú transferovú dokumentáciu podľa článku 2 bodu 3 usmernenia MF SR a v rozsahu uvedenom v článku 3 usmernenia MF SR sú:

 • Fyzické osoby.

 • Mikro účtovné jednotky, vymedzené v § 2 ods. 6, 10 a 11 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoÚ).

 • Subjekty verejnej správy vymedzené v § 22a ods. 1 až 3 ZoÚ (napr. právnické osoby s majetkovou účasťou štátu založené podľa osobitných predpisov, štátne fondy, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom), v rozsahu transakcií uskutočňovaných s inými osobami vymedzenými v ustanovení § 22a ZoÚ.

 • Daňovníci uskutočňujúci tuzemské kontrolované transakcie (t. j. transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou v zmysle § 2 písm. d) ZDP, okrem transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí); ak títo daňovníci uskutočňujú aj zahraničné kontrolované transakcie (t. j. transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou v zmysle § 2 písm. e) ZDP a prípadne transakcie so stálymi prevádzkarňami daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí), uplatní sa toto pravidlo len na časť dokumentácie vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám.

Daňovníkmi, ktorí naopak nesmú viesť skrátenú transferovú dokumentáciu v zmysle článku 2 bodu 4 usmernenia MF SR sú:

 • daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia v zmysle § 18 ods. 4 ZDP,

 • daňovníci, ktorí žiadajú o úpravu základu dane v zmysle § 17 ods. 6 ZDP, toto obmedzenie neplatí pre daňovníkov žiadajúcich úpravu základu dne z príjmov vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,

 • daňovníci, ktorí v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300 000,00 € a taktiež daňovníci, ktorí za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400 000, €, toto obmedzenie neplatí pre daňovníkov vymedzených v § 22a ods. 1 až 3 ZoÚ (napríklad právnické osoby s majetkovou účasťou štátu založené podľa osobitných predpisov, štátne fondy, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom) v rozsahu transakcií uskutočňovaných s inými osobami vymedzenými v ustanovení § 22a ZoÚ,

 • daňovníci, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani poskytnutú na základe zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Skrátená dokumentácia obsahuje v zmysle článku 3 bodu 2 usmernenia MF SR tieto informácie:

 • Identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny.

 • Zoznam kontrolovaných transakcií.

 • Popis jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ktorý zahŕňa identifikáciu zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii (napríklad obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie).

 • Informáciu o peňažnom plnení a nepeňažnom plnení, ktoré bolo za daňovníka poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zahraničnej závislej osoby, ak ich príjemcovia sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, okrem týchto plnení vyplácaných za klinické skúšanie (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Tuzemské závislé osoby

Tuzemskou závislou osobou sa v zmysle § 2 písm. n) ZDP rozumie: blízka osoba, ekonomicky prepojená osoba, personálne prepojená osoba a inak prepojená osoba.

Blízkou osobou je v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len OZ):

 • - príbuzný v priamom rade, t. j. všetci predkovia a potomkovia (§ 117 OZ ďalej uvádza, že stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka),
 • - súrodenec (vrátane toho, s ktorým má posudzovaný súrodenec len jedného spoločného rodiča),
 • - manžel (vrátane manžela aj keď manželstvo nie je platne uzavreté, to ale neplatí, ak ide o tzv. neexistujúce manželstvo; manžel sa považuje za blízku osobu aj vtedy, keď nie je členom domácnosti, keď manželia spolu nežijú, nebývajú v spoločnom byte, prípadne sú v rozvodovom konaní),
 • - iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením sa rozumie:

 • - účasť osoby na majetku,
 • - účasť osoby na kontrole alebo vedení inej osoby,
 • - vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby,
 • - vzájomný vzťah medzi osobami, v ktorých má tretia osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel.

Účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25% priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stom a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stom a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50 %, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška prepočítala, sú ekonomicky prepojené, nehľadiac na skutočnú výšku ich podielu.

Účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto