dnes je 23.4.2021

Input:

Transferové oceňovanie a poskytovanie vnútroskupinových pôžičiek

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8 Transferové oceňovanie a poskytovanie vnútroskupinových pôžičiek

Ing. Alena Zábojová

V praxi často bývajú poskytované pôžičky medzi materskými a dcérskymi alebo sesterskými spoločnosťami. Tieto vnútroskupinové vzťahy môžu byť tak cezhraničné ako aj domáce.

Vzhľadom na to, že sa jedná o závislé osoby, pri stanovení výšky úroku táto musí byť stanovená na úrovni transferovej ceny (trhovej úrokovej sadzby) t.j. takej aká by sa za porovnateľných podmienok dohodla aj medzi nezávislými osobami.

Zároveň platí, že súčasťou základu dane závislej osoby podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov je aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovanej transakcii líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu. Uvedenú úpravu základu dane je potrebné uplatniť u tej zmluvnej strany, ktorá zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov.

Kontrolovanou transakciou je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Závislé osoby, ktoré si vzájomne poskytujú pôžičky, majú aj povinnosť spracovať transferovú dokumentáciu. Čo je účelom tejto dokumentácie a čo všetko by táto dokumentácia mala obsahovať?

Účelom dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia vzájomných obchodných vzťahov daňovníka vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery (kontrolované transakcie) a iné skutočnosti, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv. Dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách.

V každom prípade musí byť v transferovej dokumentácii každá pôžička alebo úver dostatočne popísaný. Musí byť zrejmé, kto je v danej transakcii dlžníkom a kto je veriteľom (kto komu poskytol pôžičku). Takisto je nevyhnutné v transferovej dokumentácii k pôžičkám uviesť aj výšku úveru a výšku dohodnutej úrokovej sadzby. K ďalším informáciám, ktoré by mala obsahovať každá transferová dokumentácia k pôžičkám, patrí aj dohodnutá doba splácania pôžičky. Nemalo by sa zabúdať ani na ostatné podmienky. Napríklad ak sa dohodlo nejaké ručenie za pôžičku alebo záložné právo v súvislosti s pôžičkou, je potrebné túto informáciu v transferovej dokumentácii uviesť. Pri popisovaní týchto informácií o pôžičkách a úveroch by sa malo vychádzať z uzatvorenej zmluvy o pôžičke.

Táto dokumentácia by taktiež mala obsahovať predovšetkým funkčnú a rizikovú analýzu a analýzu aktív. V rámci funkčnej analýzy sa treba zaoberať funkciami, ktoré vykonáva veriteľ respektíve dlžník v predmetnej transakcii. Čo sa týka rizík, pôjde okrem iného o úverové riziko, teda riziko vyplývajúce z platobnej neschopnosti, či platobnej nevôle dlžníka splatiť istinu s úrokom. Treba však upozorniť, že tých funkcií a rizík, ktorými sa v dokumentácii treba zaoberať je štandardne niekoľko a líšia sa prípad od prípadu. Napr.:

a)Ide najmä o analýzu finančných výkazov dlžníka za účelom preverenia, či je dlžník schopný splácať úver z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. V rámci modelovania ide skôr o zmenu danej schopnosti v závislosti od sumy poskytnutej pôžičky. V podstate ide aj o určenie maximálnej výšky pôžičky, ktorú by spoločnosť pravdepodobne na nezávislom trhu bola schopná získať.

b) Určenie ratingu. Vychádza z finančných výkazov dlžníka upraveného o výsledky analýzy ekonomického prostredia, analýzy odvetvia, SWOT analýzy a dôležitosti samotného dlžníka pre skupinu. Ide v podstate o reakciu skupiny prípadne materskej spoločnosti na prípadný úpadok daného dlžníka. Ak je spoločnosť dôležitá napríklad z dôvodu, že disponuje nejakým unikátnym aktívom pre skupinu, tak to má, samozrejme, pozitívny vplyv na rating spoločnosti. Keďže je pravdepodobné, že v prípade úpadku by skupina bola ochotná takejto spoločnosti finančne pomôcť.

c) Ak si spriaznené osoby dohadujú úrokové sadzby na úrovni sadzieb, za ktoré by jedna z nich získala úver od banky je potrebné, aby podmienky dohodnuté v úverovej zmluve s bankou a v zmluve o pôžičke boli porovnateľné (napr. druh úveru, ručenie, doba splatnosti a pod.).

d) Výsledkom