dnes je 23.4.2021

Input:

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie - príklad

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Vzor skrátenej transferovej dokumentácie – príklad

Ing. Alena Zábojová


(Uvedený vzor skrátenej transferovej dokumentácie vo forme prílohy k usmerneniu MF SR č. MF/019153/2018-724 je použiteľný počnúc zdaňovacím obdobím 2018. Jeho použiteľnosť je aj pre zdaňovacie obdobie 2019, 2020 ako aj 2021).

Zadanie príkladu:

V bodoch 1 až 5 sú uvedené len modifikované vzorové informácie, ktoré slúžia ako východisko pre spracovanie vzoru skrátenej dokumentácie fiktívneho daňovníka. Uvedené informácie slúžia na to, aby fiktívny daňovník mohol vypracovať skrátenú dokumentáciu vo forme tlačiva, ktoré je prílohou k usmerneniu č. MF/019153/2018-724. Skrátenú transferovú dokumentáciu vo forme tlačiva je možné pripraviť už aj za zdaňovacie obdobie roku 2018. Naopak, ak daňovník už má spracovanú transferovú dokumentáciu za rok 2018 podľa starého usmernenia MF SR z roku 2016, nemusí ju meniť a podľa nového usmernenia bude transferovú dokumentáciu spracovávať až v zdaňovacom období roku 2019 a nasledujúcich.

1. Základné informácie o daňovníkovi, ktorý vedie transferovú dokumentáciu

Obchodné meno: VANILKA, s. r. o.

Sídlo: Cukríková 14, 850 62 Bratislava

IČO: 59 898 402

DIČ: 110 150 1616

Zápis: OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 89455/B

Štatutárny orgán: Ing. Valentín Valetka, Ing. Valéria Valetková

Predmet činnosti:

  • prenájom hnuteľných vecí (NACE 77390),

  • kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

  • reklamné a marketingové služby.

Zdaňovacie obdobie: rok 2018


Pozn.: Uvádzajú sa základné informácie o daňovníkovi, ktorý je túto transferovú dokumentáciu povinný spracovať tak, aby sa dali vyplniť údaje do prílohy. Účtovná závierka spoločnosti má byť overená audítorom v zmysle § 19 ZoÚ zákona o účtovníctve.

2. Definovanie jednotlivých členov a štruktúra skupiny

Majetkové prepojenie medzi jednotlivými členmi skupiny a informácia o uskutočňovaných vzájomných kontrolovaných transakciách je uvedená nižšie:

VANILKA, s. r. o., má dvoch vlastníkov: Ing. Valentín Valetka – 60% podiel na základnom imaní spoločnosti a Ing. Valéria Valetková – 40% podiel na základnom imaní spoločnosti. U obidvoch spoločníkov ide o priamy podiel, pričom Ing. Valetka uskutočnil transakciu so spoločnosťou a Ing. Valetková neuskutočnila žiadne transakcie so spoločnosťou.

Spoločnosť VANILKA, s. r. o., má 100% majetkovú účasť v spoločnosti AKLINAV, s. r. o.

Ide o priamy podiel, medzi spoločnosťami boli uskutočnené vzájomné transakcie.


Pozn.: V tejto časti sa uvedú všetky majetkové vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny, personálne prepojenia s inými osobami a uvedie sa informácia o tom, či medzi týmito závislými osobami existujú vzájomné kontrolované transakcie. Informácie v tejto časti môžu mať aj tabuľkovú formu, a ak ide o zložitejšie štruktúry, vhodné je aj grafické znázornenie.

3. Zoznam kontrolovaných transakcií

a) Prijatá pôžička – od spoločníka Ing. Valetka, 15 000,00 €, bezúročná.

b) Poskytnutá pôžička – pre spoločnosť AKLINAV, s. r. o., 20 000,00 €, úrok 6,5%.

c) Prenájom skladových priestorov od spoločnosti AKLINAV, s. r. o., 1 000 m2.

d) Predaj osobného automobilu – 4 ročné auto Mercedes CLS kupé kupuje p. Veronika

Malíková - sestra Ing. Valetkovej.


Pozn.: Transakcie bližšie určia, o aký druh transakcie ide, na základe akého právneho vzťahu vznikla (napr. zmluva o úvere, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, kúpno-predajná zmluva, sprostredkovateľská zmluva, mandátna zmluva, komisionárska zmluva atď.), ktorá závislá osoba(y) je zmluvnou stranou, akú pozíciu zaujíma daňovník v tomto zmluvnom vzťahu (napr., dlžník, veriteľ, nájomca, prenajímateľ, kupujúci, predávajúci, mandant, mandatár, komisionár, komitent atď.). Uvádza sa hodnota transakcie za zdaňovacie obdobie a iné skutočnosti, ktoré sú dôležité pri ďalšom posudzovaní úrovne transferovej ceny.

4. Popis kontrolovaných transakcií a výber metódy transferového oceňovania a porovnanie ceny

a) Prijatá pôžička od spoločníka

Poskytovanie úveru (pôžičky) medzi závislými osobami je podľa § 17 ods. 5 ZDP predmetom transferového oceňovania. Avšak, poskytnutie bezúročnej pôžičky v zmysle Občianskeho zákonníka od spoločníka spoločnosti, nie je považované za obchodný vzťah.

Spoločník (konateľ), ak nie je podnikateľ, sa nemusí problematikou transferového oceňovania zaoberať, lebo nemá povinnosť upravovať základ dane podľa § 17 ods. 5 ZDP. Taktiež spoločnosť nemusí riešiť otázku transferového oceňovania, lebo táto transakcia neznižuje spoločnosti základ dane ani nezvyšuje jej daňovú stratu.

Táto transakcia je pre spoločnosť významná, pričom pôžička bola poskytnutá na 3 roky (dlhodobý záväzok spoločnosti.

b) Poskytnutá pôžička

Poskytnutie pôžičky pre spoločnosť AKLINAV, s. r. o., je predmetom transferového oceňovania.

Je potrebné preskúmať, aké znaky má uvedená pôžička, či je krátkodobá alebo dlhodobá, či je zabezpečená záložným právom alebo nie, či sa spláca mesačne, štvrťročne alebo v iných intervaloch, aký je účel použitia tejto pôžičky u dlžníka a pod. Ak táto pôžička bude čo do podmienok zhodná s bezúčelovými spotrebnými úvermi alebo s hypotekárnymi úvermi, je možné nájsť nezávislú trhovú cenu. Touto nezávislou trhovou cenou môžu byť úroky, ktoré v čase pôžičky poskytovali banky na území SR na podobné druhy úverov. Z takto získaných údajov možno zostaviť interval úrokových sadzieb, v ktorom sa môže pohybovať aj úrok medzi závislými osobami. Z toho rozpätia možno vypočítať priemernú sadzbu (jednoduchý alebo vážený aritmetický priemer), ktorá by mohla predstavovať trhovú nezávislú cenu. Taktiež spoločnosť môže požiadať o cenové ponuky na poskytnutie úveru viacerými bankami, čo tiež podporí výšku stanovenej úrokovej sadzby medzi závislými osobami.

V prípade, že by nebolo možné nájsť nezávislý trhový úrok (napr. banky by taký druh úveru neposkytovali), je možné použiť aj metódu zvýšených nákladov, t. j. základnú úrokovú sadzbu zvýšenú o úrokovú maržu.

Pôžička je významnou transakciou, splatnosť bola dohodnutá na 4 roky (dlhodobá pohľadávka spoločnosti. Ročná čiastka úroku je 1 300,00 €. V roku 2018 už zaplatená.

c) Prenájom skladových priestorov

Spoločnosť si prenajala skladové priestory v priemyselnej zóne. Ide o bežný nájomný vzťah, kde si nájomca prenajíma skladové priestory. Súčasťou prenajatého priestoru sú aj sociálne zariadenia pre skladníkov. Cena bola stanovená dohodou zvlášť na 1 m2 skladovej plochy a zvlášť bola stanovená cena za energie. Vzhľadom na to, že sa dajú identifikovať ceny za porovnateľné prenájmy, možno zvoliť metódu nezávislej trhovej ceny.

K dátumu uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi závislými osobami sa porovnajú ceny prenájmov v priemyselnej zóne za porovnateľných podmienok a v porovnateľnej rozlohe medzi nezávislými osobami. Uvedené údaje je možné získať z internetových stránok realitných kancelárií alebo z tlačenej inzercie realitných kancelárií. Zo zistených údajov je možné vypočítať priemernú cenu za 1 m2 prenájmu. Zároveň je možné získať aj nezávislú ponuku na prenájom porovnateľných priestorov od niektorej realitnej kancelárie.

V prípade, že by išlo o prenájom špecifických priestorov, kde by nebolo možné nájsť nezávislú trhovú cenu, je možné použiť metódu zvýšených nákladov (t. j. náklady prenajímateľa na 1 m2 plochy a príslušnú nezávislú maržu dosahovanú v oblasti prenájmov).

Ročné nájomné bolo dohodnuté vo výške 50 000,00 € za rok, splatnosť polročná v prvom mesiaci daného polroka. Na konci roka nie je žiadny nesplatený záväzok. Transakcia je pre spoločnosť významná.

d) predaj hmotného majetku

Pani Veronika Malíková, sestra spoločníčky Ing. Valetkovej, je závislou osobou z pohľadu transferového oceňovania pre spoločnosť VANILKA, s. r. o. Pani Malíková nie je podnikateľkou. Vzhľadom na to, že uvedenou transakciou by mohlo dôjsť v spoločnosti k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu straty, je potrebné túto transakciu uskutočniť v trhových cenách. Spoločnosť má uvedené auto v účtovníctve v nulovej zostatkovej hodnote. Avšak, preverením informácií na rôznych internetových stránkach slovenských spoločností zaoberajúcich sa predajom ojazdených áut, možno zistiť nezávislú trhovú cenu (porovnateľné parametre by mali byť rok výroby auta, objem motora, počet najazdených kilometrov, výbava auta atď.). V prípade, že by sa nenašli porovnateľné autá, mohol by ako podklad pre stanovenie trhovej nezávislej ceny slúžiť aj znalecký posudok stanovenia hodnoty auta. Kupujúca, keďže nie je podnikateľkou, nevedie žiadnu dokumentáciu.

Auto s nulovom zostatkovou hodnotou bolo ocenené znalcom na 21 000,00 € a v tejto hodnote podľa znaleckého posudku bolo predané p. Malíkovej. Predaj predstavuje pre spoločnosť významnú transakciu. Faktúru p. Malíková zaplatila v priebehu zdaňovacieho obdobia.


Pozn.: Aj keď usmernenie jednoznačne nestanovuje pre skrátenú dokumentáciu „popis systému transferového oceňovania daňovníka obsahujúci informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metód(y) transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií“, v článku 2 bod 2) uvádza, že daňovník môže do dokumentácie zahrnúť aj ďalšie informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.

5. Zhodnotenie, či sa ceny líšia od cien obvyklých

Posúdi sa, či došlo alebo nedošlo k uplatneniu iných cien, ako sú ceny používané v nezávislých transakciách. V prípade, že