dnes je 23.4.2021

Input:

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie

Ing. Alena Zábojová


(Uvedený vzor skrátenej transferovej dokumentácie je použiteľný pre zdaňovacie obdobie roku 2017, ako aj pre rok 2018. V roku 2018 možno už využiť aj zostavenie skrátenej dokumentácie vo forme prílohy k usmerneniu MF SR č. MF/019153/2018-724. Tento vzor skrátenej dokumentácie v našich materiáloch zachovávame z dôvodu toho, že ak daňovník z akýchkoľvek dôvodov nemal za rok 2017 spracovanú transferovú dokumentáciu, musí postupovať ešte podľa usmernenia MF SR č. MF/014283/2016-724). Vzhľadom na to, že rok 2017 môže byť daňovou správou kontrolovaný až do roku 2023, stále bude uvedený vzor aktuálny).

Dokumentácia o metóde transferového oceňovania (Nezáväzný vzor v rozsahu skrátenej dokumentácie)

1. Úvodné informácie

Daňový subjekt: VANILKA, s. r. o., Cukríková 14, 850 62 Bratislava

Predmet: Dokumentácia o metóde transferového oceňovania

Zdaňovacie obdobie: Rok 2017

2. Legislatívna úprava

Povinnosť upraviť základ dane závislej osoby o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery odlišujú od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu, je stanovená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP). Pri určení tohto rozdielu sa použije postup podľa § 18 ZDP.

Pri zisťovaní rozdielu, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery odlišujú od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, sa použije niektorá z metód transferového oceňovania stanovená v § 18 ods. 2 ZDP (metódy vychádzajúce z porovnávania cien) alebo v § 18 ods. 3 ZDP (metódy vychádzajúce z porovnávania zisku) alebo ich vzájomná kombinácia. Uvedené metódy sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu, ktorý je založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v obchodných vzťahoch medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných obchodných vzťahoch za porovnateľných podmienok.

Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny, sú nasledovné:

 • metóda nezávislej trhovej ceny – porovnáva sa cena prevodu majetku alebo služby dohodnutá medzi závislými osobami s porovnateľnou nezávislou trhovou cenou dohodnutou medzi nezávislými osobami; porovnáva sa najprv interná nezávislá cena, ak neexistuje, potom externá nezávislá cena,

 • metóda následného predaja - cena prevodu majetku nakúpeného závislou osobou sa prepočíta na nezávislú trhovú ceny z ceny, za ktorú závislá osoba majetok opätovne predáva nezávislej osobe, zníženej o obvyklú výšku obchodného rozpätia porovnateľných nezávislých predajcov,

 • metóda zvýšených nákladov – nezávislá trhová cena sa vypočíta zo skutočných priamych a nepriamych nákladov majetku alebo služby prevádzanej medzi závislými osobami, zvýšených o sumu cenovej prirážky uplatňovanej tým istým dodávateľom vo vzťahu k nezávislým osobám alebo o sumu cenovej prirážky, ktorú by uplatňovala nezávislá osoba v porovnateľnom obchode za porovnateľných podmienok.

Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku, sú nasledovné:

 • metóda delenia zisku – vychádza z takého delenia predpokladaného zisku dosiahnutého závislými osobami, aké by očakávali nezávislé osoby pri spoločnom podnikaní pri dodržaní princípu nezávislého vzťahu;

 • metóda čistého obchodného rozpätia – zisťuje výšku ziskovej prirážky z obchodného vzťahu medzi závislými osobami vo vzťahu k nákladom, tržbám alebo inej základni, ktorú porovnáva so ziskovou prirážkou používanou vo vzťahu k nezávislým osobám.

Pri porovnávaní sa zohľadňujú najmä činnosti vykonávané porovnateľnými osobami, a to ich výroba, montážne práce, výskum a vývoj, nákup a predaj a podobne, rozsah ich podnikateľských rizík, vlastnosti predávaného majetku alebo služby, dohodnuté zmluvné podmienky, ekonomické prostredie trhu, ako aj obchodná stratégia. Podmienky sú vzájomne porovnateľné, ak medzi nimi nie je zásadný rozdiel alebo ak možno vplyv tohto rozdielu eliminovať.

O použitej metóde transferového oceňovania je daňovník v zmysle § 18 ods. 1 ZDP povinný viesť transferovú dokumentáciu. Účelom transferovej dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia vzájomných obchodných vzťahov daňovníka vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery (ďalej len kontrolované transakcie) a iné skutočnosti, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv. Dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách. Pravidlá určenia rozsahu dokumentácie sa uplatnia vždy na konkrétne zdaňovacie obdobie, v ktorom sú podmienky pre jednotlivé typy dokumentácie riadne splnené.

V zmysle § 18 ods. 6 ZDP správnosť použitia transferovej metódy a vyčíslenia rozdielu v základe dane podľa § 17 ods. 5 ZDP preveruje správca dane alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky pri daňovej kontrole, pričom vychádzajú z princípu nezávislého vzťahu, z použitej metódy a z analýzy porovnateľnosti ocenenia. Správca dane alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je v odôvodnených prípadoch oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie transferovej dokumentácie podľa § 18 ods. 1 ZDP. Daňovník je povinný predložiť transferovú dokumentáciu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane alebo Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, pričom túto výzvu pri transferovej dokumentácii pre príslušné zdaňovacie obdobie možno zaslať najskôr prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ZDP. Dokumentáciu daňovník predkladá v štátnom jazyku, pričom správca dane alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky môže na základe žiadosti daňovníka povoliť predloženie dokumentácie aj v inom ako štátnom jazyku.

Obsah transferovej dokumentácie o použitej metóde stanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky osobitným predpisom, ktorým je usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 ZDP (ďalej len usmernenie MF SR). V zmysle tohto predpisu vedú daňovníci skrátenú transferovú dokumentáciu, základnú transferovú dokumentáciu alebo úplnú transferovú dokumentáciu.

Daňovníkmi, ktorí vedú skrátenú transferovú dokumentáciu podľa článku 2 bodu 3 usmernenia MF SR a v rozsahu uvedenom v článku 3 usmernenia MF SR sú:

 • fyzické osoby,

 • mikro účtovné jednotky, vymedzené v § 2 ods. 6, 10 a 11 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoÚ),

 • subjekty verejnej správy vymedzené v § 22a ods. 1 až 3 ZoÚ (napr. právnické osoby s majetkovou účasťou štátu založené podľa osobitných predpisov, štátne fondy, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom), v rozsahu transakcií uskutočňovaných s inými osobami vymedzenými v ustanovení § 22a ZoÚ,

 • daňovníci uskutočňujúci tuzemské kontrolované transakcie (t. j. transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou v zmysle § 2 písm. d) ZDP, okrem transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarniam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí); ak títo daňovníci uskutočňujú aj zahraničné kontrolované transakcie (t. j. transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou v zmysle § 2 písm. e) ZDP a prípadne transakcie so stálymi prevádzkarňami daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí), uplatní sa toto pravidlo len na časť dokumentácie vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám.

Daňovníkmi, ktorí naopak nesmú viesť skrátenú transferovú dokumentáciu v zmysle článku 2 bodu 4 usmernenia MF SR sú:

 • daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia v zmysle § 18 ods. 4 ZDP,

 • daňovníci, ktorí žiadajú o úpravu základu dane v zmysle § 17 ods. 6 ZDP, toto obmedzenie neplatí pre daňovníkov žiadajúcich úpravu základu dne z príjmov vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,

 • daňovníci, ktorí v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300 000,00 € a taktiež daňovníci, ktorí za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400 000,00 €, toto obmedzenie neplatí pre daňovníkov vymedzených v § 22a ods. 1 až 3 ZoÚ (napríklad právnické osoby s majetkovou účasťou štátu založené podľa osobitných predpisov, štátne fondy, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom) v rozsahu transakcií uskutočňovaných s inými osobami vymedzenými v ustanovení § 22a ZoÚ,

 • daňovníci, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani poskytnutú na základe zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Skrátená dokumentácia obsahuje v zmysle článku 3 bodu 2 usmernenia MF SR tieto informácie:

 • identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny,

 • zoznam kontrolovaných transakcií,

 • popis jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ktorý zahŕňa identifikáciu zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii (napríklad obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie),

 • informáciu o peňažnom plnení a nepeňažnom plnení, ktoré bolo za daňovníka poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zahraničnej závislej osoby, ak ich príjemcovia sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, okrem týchto plnení vyplácaných za klinické skúšanie (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Tuzemské závislé osoby

Tuzemskou závislou osobou sa od roku 2018 rozumie blízka osoba, ekonomicky prepojená osoba alebo subjekt, personálne prepojená osoba lebo subjekt, inak prepojená osoba alebo subjekt, osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Zmenou je zavedenie nového pojmu „subjekt“, ktorý sa používa v definícii závislých osôb. Subjektom sa rozumie právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu, alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok.

Blízkou osobou je v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len OZ):

 • príbuzný v priamom rade, t. j. všetci predkovia a potomkovia (§ 117 OZ ďalej uvádza, že stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka),

 • súrodenec (vrátane toho, s ktorým má posudzovaný súrodenec len jedného spoločného rodiča),

 • manžel (vrátane manžela aj keď manželstvo nie je platne uzavreté, to ale neplatí, ak ide o tzv. neexistujúce manželstvo; manžel sa považuje za blízku osobu aj vtedy, keď nie je členom domácnosti, keď manželia spolu nežijú, nebývajú v spoločnom byte, prípadne sú v rozvodovom konaní),

 • iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením je od roku 2018:

 • Účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu.

 • Vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu.

 • Vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, v ktorých má tá istá osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel.

Účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie od roku 2018:

 • Priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 % na základnom imaní.

 • Priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25% na hlasovacích právach.

 • Podiel vo výške najmenej 25% na zisku.

Od roku 2018 je ekonomicky prepojená s danou osobou alebo subjektom aj osoba alebo subjekt, ktorý možno síce nebude mať aspoň 25% podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach tejto osoby alebo subjektu, ale jej podiel na zisku tejto osoby alebo subjektu bude najmenej 25%. Ak napríklad spoločník s. r. o. bude mať 7% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach tejto spoločnosti, ale podľa ustanovení spoločenskej zmluvy bude mať právo na 25% podiel na zisku, bude podľa novej definície závislých osôb od roku 2018 s touto spoločnosťou prepojený.

Nepriamy podiel, nepriamy odvodený podiel a konanie v zhode

Podiel na základnom imaní môže byť nielen priamy, ale aj nepriamy a nepriamy odvodený. Nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stom a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stom. Nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov. Ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby alebo subjekty, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené, nehľadiac na skutočnú výšku podielu.

Konanie v zhode – od roku 2018 platí, že ak niekto v súvislosti s hlasovacími právami alebo základným imaním koná spoločne s inou osobou alebo subjektom, na účely posudzovania závislých osôb sa považujú aj tieto hlasovacie práva a podiely na základnom imaní inej osoby alebo subjektu za svoje. Napríklad, ak dvaja spoločníci pán X a pán Y majú 14 %-né podiely v spoločnosti QUANTA, tento ich podiel nie je dostatočný na majetkové prepojenie. Nie sú považovaní za závislé osoby vo vzťahu k spoločnosti. Avšak, ak konajú v zhode, na účely účasti na majetku alebo kontrole pripočítavajú k svojmu podielu aj podiel toho druhého, čím má každý z nich 28%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, a preto sú s ňou prepojení.

Účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby alebo subjektu k tejto právnickej osobe alebo k subjektu. V zmysle tejto definície sú prepojenými osobami napríklad konateľ a s. r. o., v ktorej je táto fyzická osoba konateľom. Alebo ak rovnaká fyzická osoba je členom štatutárneho orgánu vo viacerých spoločnostiach, sú aj tieto spoločnosti navzájom prepojené prostredníctvom spoločného člena štatutárneho orgánu.

Iným prepojením sa v zmysle ZDP rozumie taký obchodný vzťah, ktorý je vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Osoby alebo subjekty, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku - závislou osobou od roku 2018 je aj osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku. Zákon o dani z príjmov sa odvoláva na § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Za konsolidovaný celok sa považuje skupina účtovných jednotiek, ktorú tvorí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

3. Základné informácie o daňovníkovi, ktorý vedie transferovú dokumentáciu

Obchodné meno: VANILKA, s. r. o.

Sídlo: Cukríková 14, 850 62 Bratislava

IČO: 59 898 402

Zápis: OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 89455/B

Štatutárny orgán: Ing. Valentín Valetka, Ing. Valéria Valetková

Predmet činnosti:

 • kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

 • prenájom hnuteľných vecí,

 • reklamné a marketingové služby.


Pozn.: Uvádzajú sa základné informácie o daňovníkovi, ktorý je túto transferovú dokumentáciu povinný spracovať, uvádzajú sa aj informácie o zmenách v osobách spoločníkov alebo štatutárnych orgánov s uvedením dátumu, počas ktorého bol spoločník alebo štatutárny orgán súčasťou organizačnej štruktúry daňovníka, za ktorého sa transferová dokumentácia vypracováva.

4. Definovanie jednotlivých členov a štruktúra skupiny

Majetkové prepojenie medzi jednotlivými členmi skupiny a informácia o uskutočňovaných vzájomných kontrolovaných transakciách je uvedená nižšie:

VANILKA, s. r. o., má dvoch vlastníkov: Ing. Valentín Valetka – 60% podiel na základnom imaní spoločnosti a Ing. Valéria Valetková – 40% podiel na základnom imaní spoločnosti. U obidvoch spoločníkov ide o priamy podiel, pričom Ing. Valetka uskutočnil transakciu so spoločnosťou a Ing. Valetková neuskutočnila žiadne transakcie so spoločnosťou.

Spoločnosť VANILKA, s. r. o., má 100% majetkovú účasť v spoločnosti AKLINAV, s. r. o.

Ide o priamy podiel, medzi spoločnosťami boli uskutočnené vzájomné transakcie.


Pozn.: V tejto časti sa uvedú všetky majetkové vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny, personálne prepojenia s inými osobami a uvedie sa informácia o tom, či medzi týmito závislými osobami existujú vzájomné kontrolované transakcie. Informácie v tejto časti môžu mať aj tabuľkovú formu, a ak ide o zložitejšie štruktúry, vhodné je aj grafické znázornenie.

Ak dokumentáciu zostavuje fyzická osoba – SZČO, tak uvádza zoznam blízkych osôb, s ktorými sa počas zdaňovacieho obdobia uskutočnili vzájomné kontrolované transakcie.

5. Zoznam kontrolovaných transakcií

a) Prijatá pôžička – od spoločníka Ing. Valetka, 15 000,00 €, bezúročná.

b) Poskytnutá pôžička – pre spoločnosť AKLINAV, s. r. o., 20 000,00 €, úrok 6,5%.

c) Prenájom skladových priestorov od spoločnosti AKLINAV, s. r. o., 1 000 m2.

d)